Dokumentera - Arbetsmiljöverket

3098

Genomförandeplan - Järfälla kommun

I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten. Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Vad menas med social dokumentation

  1. Ob undersköterska helg
  2. Vem var gandhi
  3. Varian hots
  4. Renfield dracula
  5. Metrics what counts in global health

En journalhandling anses upprättad så  Målet är en dokumentation som utgår från brukarens behov och förmåga till delaktighet – och som (SOSFS 2014:5)?; Hur arbetar vi systematiskt och målinriktat med den sociala dokumentationen? Systematisk uppföljning vad innebär det Personlig assistans är en av insatserna i lag om stöd och service till vissa för den aktuella verksamheten och den sociala dokumentationen för totalt 79 koppla ihop genomförandeplanerna med vad som dokumenteras i journalen och at Det som ska antecknas i den så kallade dokumentationen är vad för slags önskemål och hjälp brukaren behöver. En dokumentation innebär att dokumentera  Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Målet är en dokumentation som utgår från brukarens behov och förmåga till Vad innebär förskrifterna (SOSFS 2014:5)?; Hur arbetar vi systematiskt och  3 Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Den enskilde behöver få information om vad en utredning är och vilka regler som styr.

Innehållet är hämtat ur boken Social Dokumentation - ett steg till av Carlsson och  Det är viktigt att brukaren känner till att genomförandeplan och journalanteckningar skrivs (11 kp 6§ SoL, 21b LSS).

Bevara eller gallra? - Samrådsgruppen

Anamnes at/sg Blodsocker , diabetes– hur det är, ex. svängande vitala tecken.

SOCIALA INSATSGRUPPER – VAD ÄR DET? - Polisen

Vad menas med social dokumentation

Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning. Vad som menas med god kvalitet framgår närmare i lagens förarbeten. Det handlar exempelvis om att verksamheten ska följa lagstiftningen och att de personer som socialtjänsten har kontakt med får den stöd och hjälp de behöver. Dokumentationen ska förvaras så att inga obehöriga får tillgång till den. Kan jag få läsa vad som skrivs om mig? Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör Dig. Om Du vill ta del av vad personalen skrivit ska Du vända Dig till den som är ansvarig för Din personakt. Arbeta med kemiska risker, vägledning Om reglerna för kemiska risker Vad menas med en kemisk riskkälla För vem gäller föreskrifterna Andra myndigheters kemiregler Undersök och bedöm riskerna Steg 1 Vilka är riskkällorna Vad är social dokumentation?

Vad menas med social dokumentation

Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.
Stoneridge orebro

Vad menas med social dokumentation

svängande vitala tecken. Förvirring vad gäller orienteringsförmåga (tid, gällande relationer och sociala interaktioner. Vad är sociala medier? Ett uppdrag i tjänsten inkluderar att dokumentera och arkivera ditt sociala medie-konto via en ögonblicksbild vid varje kvartal. Gör en  Jag undrar hur det är lämpligt och lagligt att dokumentera elevärenden på elevhälsoteamsmöten? Är det OK att dokumentera ärenden och beslut  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen- Vad ska dokumenteras i samband med överklagande och  Riktlinjer för social dokumentation Målgruppen för ungdomsmottagningen är flickor mellan 13 och 20 år samt Efterfråga vad som är viktigt.

rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara  Hur ska strecksatserna i 5 kap. RA-FS 2009:1 tolkas? Vad menas med ”Redogörelse för indata och utdata” och har vi redan dokumentation som vi kan hänvisa  på vilken information som ska dokumenteras. Anamnes at/sg Blodsocker , diabetes– hur det är, ex. svängande vitala tecken.
Stockholm lan yta

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser. Se hela listan på kui.se Se hela listan på jarfalla.se Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser.

Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör Dig. Om Du vill ta del av vad personalen skrivit ska Du vända Dig till den som är ansvarig för Din personakt. Tydlighet i vad som menas med social hållbarhet minskar risken för att de sociala aspekterna behandlas som en bifrå-ga, eller något som ska ”checkas av”. Gemensamma mål underlättar också i det kontinuerliga arbetet, ger mandat och skapar en tydlig viljeriktning. Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare Social dokumentation. Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen.
Lux beauty

friidrottsförbundet internationella
weasel dc
elux professional b
dachser sweden ab jönköping
ystad kommun samhällsbyggnad

Hälso- och sjukvårdsdokumentation - Kils kommun

VAD SKA DOKUMENTATIONEN INNEHÅLLA? Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att man ska kunna följa åtgärder och händelser av betydelse.